คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


กลับหน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

1.คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน
2.คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
3.คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา
4.คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ รวมทุกงาน


5.คู่มืองานประชาสัมพันธ์
กลับหน้าหลัก

กลุ่มบริหารการเงินฯ

1.  คู่มือการปฏิบัติด้านการจ่ายในระบบ KTB Online
2.  คู่มือกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง


กลับหน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

1.คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2.แนวทางการบริหารจัดการ DMC ปี 2565
3.คู่มือการจัดทำงบประมาณ ของ สพป.สุพรรณบุรี
4.คู่มืองานติดตาม
5.คู่มือการยุบหรือควบรวม
6.คู่มือรายงาน ตัวชี้วัด สำนักงานเขต
กลับหน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
3.คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฯ
5.คู่มือหลักสูตรฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6.คู่มือการขอมีบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่รัฐและ กพ.7
7. คู่มือปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนครู
8. คู่มือปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน. 38ค.(2)
9. คู่มือวางแผนอัตรากำลัง


กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษาศึกษา

1.คู่มือการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2545
2.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
3.คู่มือขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือกลับหน้าหลัก

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ-2565
2.คู่มือธุรการ


กลับหน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.คู่มือตรวจสอบการดำเนินงาน
2.คู่มือตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี
3.คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
4.แนวทางการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี
5.แนวทางการตรวจสอบสอบอาหารกลางวัน
6.คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม ICT

กลุ่มพัฒนาครูฯ

1. คูู่่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ
2. คู่มือการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
3. คู่มือกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4. แนวปฏิบัติการศึกษาต่อกลับหน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

1.คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี


กลับหน้าหลัก