Suphanburi 2 E-SERVICE E-LAW E-Manual E-office CONTACT เข้าสู่ระบบ

Suphanburi 2 Login Form


ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

  หมู่ 4 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์. 035-505684 โทรสาร 035-505683

- กลุ่มอำนวยการ 035-505684

- กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ 035-552463

- กลุ่มนโยบายเเละเเผน 035-505946

- กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูฯ/กลุ่มกฎหมายและคดี 035-505945

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/หน่วยตรวจสอบภายใน 035-552465

- กลุ่มนิเทศเเละติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 035-551557

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 035-505684

- หน้าห้อง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 035-505956

E-mail : spb2@esdc.go.th

035-551557